ما 3 مهمان آنلاین داریم

آشنایی با روش های تولید پیچ

آشنایی با روشهاي تولید پیچ:
تولید میشوند. روش فورج سرد داراي عیوب « فورج گرم » و « فورج سرد » روشهاي نورد و ساخت پیچ:پیچها به طور کلی به دو روش به روش M کمتر و کیفیت بهتري نسبت به فورج گرم میباشد. همچنین باید دانست که در حال حاضر در کشور ما، تنها تا سایز 24 فورج سرد تولید میشود که به این نکته در طراحی باید توجه نمود.