ما 7 مهمان آنلاین داریم

پیچ های مهره دار

پيچ هاي مهره دار و پيچ ها

در برخي موارد مي توان پيچ هاي مهره دار و پيچ ها را بجاي يکديگر بکار بست ولي ميبايست به خاطر داشت که پيچ هاي مهره دار را همراه با يک مهره بکارمي برند. از طرفي ديگر ، پيچ در محل هايي که از قبل در آنها رزوه موجود مي باشد بکار بسته مي شوند. در برخي موارد ، پيچ ها با شکل رزوه متفاوت مثل  پيچ هاي خودکار مي توانند خود رزوه هايي مورد نظر را ايجاد نمايند .  پيچ ها و پيچ هاي مهره دار هر دو از بست هاي رزوه کاري شده خارجي ميباشند که رزوه ها در آنها مي توانند در محل هاي مختلف آنها مثل سر / شولدر / ساقه ايجاد شده و براي اتصال المان هاي جدا از هم به يکديگر و يا بستن آنها به محلي  ديگر استفاده گردند. از پيچ دوسر  نيز براي کاربرد هاي مشابه استفاده مي شوند با اين تفاوت که اين پيچها داراي سر نبوده و بنابراين داراي محلي براي اعمال گشتاور نمي باشند.دو روش کلي براي ايجاد قسمت سر پيچ مهره دار وجود دارد :  روش آهنگري و روش ماشين کاري.

روش آهنگري از لحاظ اقتصادي و همچنين نحوه جريان دانه بندي ساختار ، روش مناسبتري نسبت به ماشين کاري ميباشد. دماي آهنگري مابين دماي اتاق تا 2000 درجه  فارنهايت   ميتواند متغير باشد. ولي با اين وجود تعداد زياي از قطعات  به  صورت سرد آهنگري مي شوند  که ماشين کاري مورد استفاده براي اين مورد ماشين هاي مورد استفاده براي اين ماشين هاي سر چين و يا ماشين هاي پيچ مهره دار ساز ناميده ميشوند. موادي که قابليت شکل پذيري خوبي در حالت سرد ندارند را ميبايست در حالت گرم آهنگري نمود. همچنين از اهنگري گرم براي توليد پيچ هاي مهره دار که توليد آنها بخاطر بزرگيشان توسط عمليات چاق کردن سرد مقدور نيست استفاده مي شود. در صورتي که تعداد سر هاي پيچ هاي مهره دار مورد نياز براي توليد زياد باشد استفاده از روش آهنگري گرم بخاطر گراني آن نسبت به روش آهنگري سرد مناسب نمي باشد.برخي مواد مانند فولاد هاي زنگ نزن ، در دماهاي بالاتر از 1000 درجه فارنهايت آهنگري گرم ميشوند. بوجود آوردن چنين حرارتي دو مزيت دارد  : 1- به فشار آهنگري کمتري نياز دارد زيرا که استحکام تسليم  ماده به خاطر افزايش دماي آن کاهش ميابد .2- نرخ کار سختي نيز در اين حالت کاهش ميابد. ناحيه مابين سر  پيچ مهره دار و ميله آن(شعاع راكورد) باعث ايجاد تغييري قابل توجه در سطح مقطع پيچ مهره دار ميگردد. مهم است که اثر اين شعاع راکورد به کمترين حد ممکن برسد. هر چه شعاع راکورد بيشتر باشد اثر آن کمتر خواهد بود ولي براي اين امر نيز حدي وجود دارد زيرا که افزايش بيش از حد شعاع باعث کاهش ناحيه باربري زير سر پيچ مهره دار ميشود. شعاع راکورد هاي مختلط مانند راکورد هاي بيضوي ، باعث افزايش قسمت انحنا در قسمت ساق پيچ و کاهش قسمت انحنا در قسمت سر پيچ مهره دار ميشودو بنابراين باعث کاهش ميزان افت ناحيه باربري سطح پيچ مي شود.شعاع راکورد هاي مابين سر پيچ و ساقه آن نبايستي هرگز توسط سوراخ پيچ محدود يا مقيد گردد. با ايجاد پخ مناسب يا شعاع مناسب بر روي لبه سوراخ ميتوان از تداخل شعاع راکورد با سوراخ جلوگيري کرد. عدم رعايت اين مسئله  منجر به کاهش طول عمر خستگي سازه مي شود. علاوه بر اين در حالتيکه بر لبه سوراخ پخي زده نشود امکان دارد ميزان بار اوليه در صورتيکه لبه سوراخ تحت بارگذاري شکسته شود ،به ميزان زيادي افت نمايد.شکل هاي پيچ هاي مهره دار          پيچ هاي مهره دار شش گوش به دو شکل وجود دارند :1- پيچ هاي مهره دار شش گوش استاندارد  

2- پيچ هاي مهره دار شش گوش سنگين/ پيچهاي مهره دار شش گوش ساختاري سنگين             رزوه اين نوع پيچ ها مي تواند درشت دنده (يونيفايد) يا دنده ريز باشد. ابعاد قسمت سر پيچ هاي مهره دار شش گوش سنگين تقريبا به اندازه 8/1 اينچ بيشتر از محدوده ابعادي پيچ هاي مهره دار شش گوش استاندارد ميباشدو بدين خاطر نيز ناحيه باربري آنها بيشتر است.