ما 11 مهمان آنلاین داریم

جدول آلیاژهای فولاد

رديف

گروه فولاد

شماره مواد

نماد

NO

Steel Group

Material No.

Symbol

1

عمليات حرارتي پذير

1.1181

C35E , Ck35

2

1.1191

C45E , Ck45

3

1.1221

C60E , Ck60

4

1.6511

36CrNiMo4

5

1.658

30CrNiMo8

6

1.6582

34CrNiMo6

7

1.7035

41Cr4

8

1.7218

25CrMo4

9

1.722

34CrMo4

10

1.7225

42CrMo4

11

سخت شونده سطحي

1.5752

14NiCr14

12

1.5919

15CrNi6

13

1.592

18CrNi8

14

1.6523

20NiCrMo2-2

15

1.6587

17CrNiMo6

16

1.7131

16MnCr5

17

1.7147

20MnCr5

18

ابزاري كربني

1.1525

C80U , C80W1

19

1.1545

C105U , C105W1

20

1.173

C45U , C45W

21

1.174

C60U , C60W

22

ابزاري سردكار

1.208

X210Cr12

23

1.221

115CrV3

24

1.2363

X100CrMoV5-1

25

1.2379

X155CrVMo12 1

26

1.2436

X210CrW12

27

1.251

100MnCrW4

28

1.2542

45WCrV7

29

1.255

60WCrV7

30

1.2601

X165CrMoV12

31

1.2767

X45NiCrMo4

32

1.2842

90MnCrV8

33

ابزاري گرمكار

1.2343

X38CrMoV5-1

34

1.2344

X40CrMoV5-1

35

1.2365

X32CrMoV3-3

36

1.2367

X38CrMoV5-3

37

1.2567

X30WCrV5-3

38

1.2581

X30WCrV9-3

39

1.2713

55NiCrMoV6

40

1.2714

56NiCrMoV7

41

قالب پلاستيك

1.2311

40CrMnMo7

42

1.2312

40CrMnMoS8-6

43

1.2316

X36CrMo17

44

تندبر

1.3207

HS 10-4-3-10

45

1.3255

HS 18-1-2-5

46

1.3343

HS 6-5-2

47

1.3355

HS 18-0-1

48

بلبرينگ

1.3505

100Cr6

49

1.352

100CrMn6

50

زنگ نزن

1.4006

X12Cr13

51

1.4021

X20Cr13

52

1.4028

X30Cr13

53

1.4034

X46Cr13

54

1.4301

X5CrNi18-10

55

1.4401

X5CrNiMo17-12-2

56

1.4541

X6CrNiTi18-10

57

مقاوم به حرارت

1.4828

X15CrNiSi20-12

58

1.4841

X15CrNiSi25-20

59

فنر

1.5028

65Si7

60

1.7176

55Cr3

61

1.8159

50CrV4 , 51CrV4