ما 4 مهمان آنلاین داریم

انواع پیچ با سرپیچ ها

پيچ هاي ماشيني داراي شکل سر هاي پايه و استاندارد شده مختلف و متنوعي ميباشند. علاوه براين براي سر هاي مختلف پيچ ها (نظير چهار سو ،شکاف دار، سر ستاره و غيره ) سيستم هاي محرک متفاوتي نيز بکار گرفته ميشود. به استثناي پيچهاي با سر نوع چاکدار، پيچ هاي با سر شيار دار متقاطع يا چهار سو و پيچ هاي آلن براي بقيه انواع سر ها ، سيستم محرک استانداردي وجود ندارد.  بنابراين قبل از بکار بستن يک پيچ يا سيستم محرک بهتر است بهترين نوع پيچ موجود انتخاب شود. به استثناي پيچ هاي شش گوش، تمامي پيچ هاي ماشيني وقتي از بالا به آن نگاه ميشود به شکل مدور ديده مي شود.پيچ سر اتصالي : اين نوع طرح سر پيچ ها تنها در سطوحي قابل استفاده هستند که داراي سطح تکيه گاهي تخت باشند. در ظاهر سر ها شبيه سر عدسي شکل ميباشند ولي از آنها عريضتر و کوتاهتر هستند.به خاطر ارتفاع کم سر،پيچ هاي با سر اتصالي تنها با محرک هاي چاکدار بکار ميروند.پيچ سر استوانه اي :
اين نوع طرح سر بيشتر در پيچ هاي متريک اروپايي عموميت دارد  اين نوع سر مشابه سر عدسي شکل با ارتفاع بلندتر ميباشد با اين تفاوت که سطح بالايي آن شياردار ميباشد.پيچ سر عدسي شکل: سر عدسي شکل را ميتوان براحتي از طريق کناره هاي نسبتا بلند و سطح بالاي گرد و مدور آن تشخيص داد.پيچ سر خزينه دار تخت : دو نوع طرح  براي اين نوع سر ها وجود دارد: يکي سر با زاويه سر تقريبا 82 درجه که معمولتر است و ديگري سر  با زاويه سر تقريبا 100 درجه که منحصرا در کارهاي ظريف به کار ميروند. در صورت مستقر ساختن صحيح اين نوع پيچ در جاي خود سطح سر اين پيچ با سطح اطراف خود هم سطح ميشود. سر خزينه دارتخت اصلاحي سري با ابعاد يک سايز بزرگتر و يا سري با ابعاد دو سايز کوچکتر از اندازه معمول سرخزينه دار تخت ميباشد سر هاي اصلاحي را ميتوان با محرکهاي با مقطع شياردار بکار بست.پيچ سر شش گوش : اين نوع سرها را ميتوان از طريق شش سطح کناري تخت آنها ،سطح تکيه گاهي تختشان و همچنين سطح تخت قسمت بالايي آنها شناسايي کرد. براي باز و بسته کردن اين نوع سر ها ازآچار فرانسه يا محرک هاي چاکدار استفاده ميشود.پيچ شش گوش واشردار : اين نوع سر نوع تصحيح شده سر شش گوش ميباشدکه داراي ترکيبي از سطح تکيه گاهي گرد و تخت ميباشد. براي باز و بسته کردن اين نوع سر ها نيز از اچار فرانسه يا محرک هاي چاکدار استفاده ميشود.پيچ سر خزينه دار بيضوي شکل : سطح سر اين نوع سر پيچ ها مدور و گرد بوده و زاويه سرشان نيز تقريبا برابر 82 درجه ميباشد.سر خزينه دار بيضوي  شکل اصلاحي سري با ابعاد يک سايز بزرگتر يا سري با ابعاد دو سايز کوچکتر از ابعاد معمول سر خزينه دار بيضوي شکل ميباشد. سرهاي اصلاحي را تنها ميتوان با محرک هاي با مقطع چاکدار بکار بست.پيچ سر پهن : سطح بالايي يک پيچ سر پهن در صورتي که از نوع چاکدار باشد تخت ميباشد ولي در صورتي که سطح بالاي آن داراي مقطع شيار دار باشد گرد و مدور است . پيچ هاي با سرپهن معمولا  به پيچ هاي با سرگرد مدور ترجيح داده ميشوند.پيچ سرگرد: اين نوع سر از نوع سر پيچ ماشيني شبه بيضي شکل ميباشد.زاويه سر اين نوع سر، چند درجه با سر پهن تفاوت دارد که باعث ايجاد چاک يا شياري با عمق تقريبا يکنواخت در سطح مقطع سر پيچ شده و برآمدگي کمتري نسبت به سطح تکيه گاهي را ايجاد مينمايد.پيچ سر تقويتي : سر تقويتي دومين نوع سر پيچ از لحاظ عريض بودن بعد از سرهاي نوع اتصالي ميباشد. اين نوع سر کم ارتفاع و مدور بوده و مابين سطح تکيه گاهي آن و شيار موجود در سر فاصله کمي وجود دارد. ازاينرو نيز بواسطه اين نوع طراحي ، سري ضعيف بوده و ميبايست تنها در گشتاورهاي محرک کم  بکار گرفته شود.براي پيچ هاي ماشيني ميتوان از مهره ها نيز استفاده کرد، اگر چه استفاده از مهره در پيچ ها آنها را تبديل به پيچ مهره دار ميکند براي اين پيچها از مهره هاي شش گوش و همچنين مهره هاي چهار گوش استفاده ميشود که مهره هاي شش گوش براي پيچهاي با اندازه کوچک نيز بکار برده ميشود. ابعاد متريک براي طول پيچ هاي ماشيني بر مبناي  کوچکترين طول پيچ ميباشد که برابر با 3 برابر اندازه قطر آن بوده و شامل بخش رزوه نشده قسمت پايين سر پيچ نيزميشود.براي مينيمم مقدار طول ، اين بخش رزوه نشده تقريبا برابر 20 درصد قطر پيچ ميباشد. براي طولهاي با محدوده متوسط (بيشر از 30 ميلي متر براي 2 و 2.5  و بيشتر از 50 ميليمتر براي ديگر انواع پيچ هاي متريک)   طول قسمت رزوه نشده تقريبا برابر 3/1  اندازه قطر پيچ ميباشد. براي پيچ هايي با طول زياد ، طول قسمت رزوه شده  براي پيچ هاي  متريک 2 و 2.5،  مينيمم برابر 25 ميلي متر و براي پيچهاي با قطرهاي بزرگتر 30 ميلي متر خواهد بود.